Vítazi 11. ročníka Ing. Ľubomíra Kľučára
Vítazi 10. ročníka memoriálu Emila Holečka
Vítazi 10. ročníka memoriálu Emila Holečka
Rieka Hornád, pretekajúca cez nádherný Slovenský raj
Víťazi Divízie v LRU mucha, družstvo Sp. Nova Ves (B)
Výlov chovného rybníka Korytno III.

MIESTNÝ RYBÁRSKY PORIADOK

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVAZ
Miestna organizácia SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Platný od 1. 1. 2007, doplnený dodatkom platným od 1.1.2012

upravujúci výkon rybárskeho práva pre držiteľov povolení na rybolov na revíroch v obhospodarovaní.

Poslaním športového rybárstva popri plnení si svojich základných povinnosti je odpočinok pri vode, načerpanie a obnova síl do ďalšieho života. Svojím správaním vystupovaním dokážte, že ste členom civilizovanej a slušnej rybárskej rodiny.

I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej Novej Vsi na zabezpečenie výkonu rybárskeho práva pre obhospodarovaných MO SRZ v súlade so zákonom o rybárstve č.139/2002 Z.z. a vykonávacou vyhláškou zo dňa 17. marca 2006 a účinná od 15. apríla 2006, vydáva tento

MIESTNÝ RYBÁRSKY PORIADOK
Platný od 1. 1. 2007, doplnený dodatkom platným od 1.1.2012

II.
ROZSAH PLATNOSTI MIESTNÉHO POVOLENIA

Tento miestny rybársky poriadok upravuje podmienky výkonu rybárskeho práva na revíroch MO SRZ.
Držiteľ miestneho povolenia na rybolov na vody - pstruhové - a kaprové - je oprávnený vykonávať rybárske právo na všetkých pstruhových a kaprových revíroch uvedených v tomto poriadku. Podľa platnej úpravy na území Slovenskej republiky neznalosť zákona (neospravedlňuje) z čoho vyplýva, že zodpovednosť za porušenie zákona a vyhlášky a následky s tým súvisiace ponesie aj ten, kto tento zákon a vyhlášku neovláda, alebo ovláda nedostatočne, zákon alebo vyhlášku poruší, alebo nedodrží a to či úmyselne alebo opomenutím.

III.
Osobitné ustanovenia

 1. Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného - rybárskeho lístka - ktoré vydávajú mestské, príp. obecné úrady v mieste trvalého bydliska, platného povolenia na rybolov a členskej legitimácie opatrenej fotografiou člena
 2. Každý člen MO SRZ si musí splniť svoju základnú členskú povinnosť - zaplatiť členské do 31. marca bežného roka. Po tomto termíne prestáva byť členom SRZ, je považovaný za nového člena a je povinný zaplatiť zápisné vo výške 34,00 € prípadne 17,00 €.
 3. Vrátiť do 15. januára nasledujúceho roka vyplnený záznam - sumár úlovkov-. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, nebude mu vydané povolenie na nasledujúci rok.
 4. Na vyzvanie člena rybárskej stráže a rybárskeho hospodára je loviaci povinný preukázať sa platným - povolením na rybolov, rybárskym lístkom a členským preukazom.

OCHRANA RÝB

 1. v pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. októbra do 15. apríla.
 2. v kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15.marca do 31. mája. Na - VN - KORYTNO II. - a - VN Za Hurou č.1 - neplatí výnimka na lov kapra.
  Zákaz lovu rýb sa nevzťahuje na kaprové vody, ktoré sú vodným tokom.

DENNÝ ČAS LOVU RÝB

Vody pstruhové:

apríl a september od 06.00 do 19.00 hod
máj a august od 05.00 do 21.00 hod
jún a júl od 04.00 do 22.00 hod

Vody kaprové:

január a február od 07.00 do 17.00 hod
marec a apríl od 05.00 do 21.00 hod
máj, jún a október od 04.00 do 24.00 hod
júl ,august a september od 00.00 do 24.00 hod
november a december od 07.00 do 20.00 hod

LOVNÁ MIERA RÝB

Povolené je privlastňovať si ryby, ktoré dosahujú najmenšiu lovnú mieru. Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy po koniec najdlhšieho lúča narovnanej chvostovej plutvy.

pstruh potočný, dúhový a sivoň 25 cm
lipeň 27 cm
kapor 40 cm
zubáč 50 cm
Šťuka 60 cm
uhor 45 cm
sumec 70 cm
podustva 30 cm
jalec 20 cm

Ostatné ryby - viď vyhláška.

Dadatok platný od 1.1.2012

Dodatok vydaný v súvislosti so schválením revíru so spôsobom lovu Chyť a pusť. V sekcii Rybárske revíry je uvedené nové prečíslovanie pstruhového revíru Hornád č.5.

OCHRANA VÝKONU RYBÁRSKEHO PRÁVA

Zabezpečenie ochrany výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch je povinnosťou užívateľa / MO SRZ /, ktorý to zabezpečuje pomocou - RYBÁRSKEJ STRÁŽE - ktorú ustanovuje Obvodný úrad. Člen rybárskej stráže je - verejným činiteľom.

Oprávnenie člena rybárskej stráže:

 • kontrolovať, či osoby loviace ryby v rybárskych revíroch sú na lov oprávnené, prezerať im rybárske náradie, úlovky, plavidla a nádrže na ryby
 • vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodne podozrenie, že osoba pácha trestný čin alebo priestupok
 • obmedziť osobnú slobodu osoby pristihnutej pri páchaní trestného činu pytliactva, zisťovať jej totožnosť a ak nemožno zistiť jej totožnosť, predviesť ju na útvar PZ
 • osobe pristihnutej pri páchaní trestného činu pytliactva prehľadať dopravný prostriedok, obsah vakov a tašiek a ak je dôvodné podozrenie, že sa v nich prepravujú nadobudnuté ryby, odnímať rybárske náradie, povolenie na lov rýb, rybársky lístok a úlovky
 • použiť donucovacie prostriedky - hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok, púta a služobného psa
 • každý je povinný v rybárskom revíri uposluchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku člena rybárskej stráže, alebo strpieť výkon jeho oprávnení

Povinnosti člena rybárskej stráže:

 1. nosiť pri výkone svojej činnosti na viditeľnom mieste služobný odznak a na požiadanie sa preukázať preukazom člena rybárskej stráže
 2. spisovať o odňatí rybárskeho náradia, rybárskeho lístka a povolenia na rybolov, písomne záznamy a ich odpis odovzdať kontrolovanej osobe
 3. zachovať pri výkone svojej činnosti dôstojnosť a vážnosť svoju vlastnú, ako aj osôb, proti ktorým zasahuje

Akékoľvek porušovanie rybárskeho zákona a rybárskeho poriadku zo strany členov SRZ ale aj nečlenov je loviaci povinný bezodkladne nahlásiť na tel. čísla jedného z týchto funkcionárov:

 • vedúci rybárskej stráže 0905 585180
 • hlavný hospodár 0905 948317
 • zástupca hl. hospodára 0907 690198