Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:
VN č.1 Za Hurou - revír - K - č. 4 - 3990 - 1 - 1   
VN Korytno II - revír - K - č. 4 - 3510 - 1 - 1   
Hornád č.5a - revír - P - č. 4 - 0670 - 4 - 1   
Hornád č.5b - revír - P - č. 4 - 0671 - 4 - 4 revír CHYŤ a PUSŤ   
.
.

TOPlist


História

V zimných mesiacoch v r. 1942 sa zišlo 9 zakladajúcich členov, z ktorých sa do dnešného dňa zachovalo len jedno meno, Ing. Eugen Gejer a založilo prvý športový rybársky spolok pod názvom "Železničiarsky rybolovný športový spolok" v Spišskej Novej Vsi. Prvým predsedom sa stal Ing. Eugen Gejer, ktorý túto funkciu zastával až do r. 1951. Počas jeho obdobia si rybársky spolok prenajal revír od urbariátu v Hrabušiciach, od obcí Teplička, Markušovce, Čepanovce, Smižany, Košické Hámre, Veľký a Malý Folkmár, Košická Belá, ďalej Ružinske jazero /priehrada ešte neexistovala/, jazero Čerňa a Slovinský potok. Z uvedeného je zreteľne vidieť, že rozloha obhospodarovaných revírov bola značná. Rybársky spolok hneď od svojho vzniku pracoval velmi agilne. Ešte v r. 1942 po skúsenostiach s vysadzovaním lipňa do Hnilca v r. 1936 bol vysadený lipeň i do Hornádu pri Hrabušiciach v množstve 86 ks a v r.1942 / 156 ks matečných lipňov zo Závadky n/Hronom, teda z rieky Hron. V r. 1943 sa započalo s prestavbou chaty Biely Mních v Prielome Hornádu. V r. 1948 sa Železničiarsky rybolovný športový spolok a Rybárska spoločnosť v SNV spojili a vytvorili "Jednotný rybársky spolok." V r. 1943 sa v Madarász parku postavila liaheň na lososovité ryby s kapacitou 500 tis. ikier, pričom prvým porybným sa stal Edmund Bayer. Ešte v tom istom roku sa postavili rybníky v Lesnici. V r. 1948 vzniká Okresný rybársky spolok a v tomto roku sa tiež postavili chovné rybníky v Novoveskej Hute a v Madarász parku. V r. 1950 sa vysadila hlavátka do rieky Hornád, čo zrejme nebol veľmi úspešný krok z dnešného pohľadu. Časť násady hlavátky bola vysadená tiež do Hnilca pri Gelnici. V tomto roku sme prvý raz umelo vytreli lipňa s výsledkom 601 rôčikov. V r. 1951 došlo k zmene predsedu, kedy sa predsedom stal Vojtech Cehlárik a porybným Karol Biňa. V r. 1953 sa prvý raz povolil lov Iipňa na Homáde, čiže Iipeň po prvom vysadení sa hájil 10 rokov. V r. 1954 sa započalo s výstavbou priehrady na Dedinkách, čím sa zničila rieka Hnilec. Došlo k uduseniu veľkej časti rýb, hlavne lipňa. Hneď ďalší rok nám mesto Spišská Nová Ves zobralo umelú liaheň v Madarász parku, ale zasa v tomto roku sme začali s výstavbou rybníkov na Levočských Lúkach, ktoré boli ukončené v r. 1956. V r. 1957 došlo k zmene predsedu. Novým predsedom sa stal Dr. Rudolf Brandenburg. V r. 1959 sa stal ďalším predsedom Dalimír Zlocha a hlavným hospodárom sa stal Karol Biňa. Organizácia už mala 117 členov. V tomto roku sa začalo s odchovom kapra na Levočských Lúkach. Odlovený kapor na tejto lokalite sa predával na verejné zásobovanie. V r. 1968 už naša organizácia mala 191 členov. Hlavným hospodárom sa stal Július Švaček. V tom istom roku došlo k hromadnému úhynu rýb na Levočských Lúkach. Ryby ochoreli na vodnatielku. Konečne v r. 1960 organizácia začala odchovávať pstruha na chovných potokoch a začalo sa aj s výlovom odchovných potokov. V roku 1960 organizácia zakúpila tiež prvé nákladné auto typu Praga RN, tak isto sa konali prvé preteky v LRU na Levočských Lúkach, keďže členstvo v organizúcii sa už približovalo k počtu 200. Konečne sme si prenajali od Bytového družstva kunceláriu na Letnej ulici v meste. V r. 1962 od našej organizácie odišli členovia z oblasti Gelnice a Krompách, ktorí si vytvorili vlastné základné organizácie. Pri odchode si zobrali aj priľahlé revíry. U nás sa vytvorili skupiny a to skupina SNV, Levoča, Spišské Vlachy, Rudňany a Hrabušice. Na našej pstruhovej rieke Hornád -Prielom Hornádu bola vyhlásená chránená krajinná oblasť. V tomto roku sa začalo s výstavbou rekreačnej chaty v priestoroch Čingova. V r. 1963 sa hlavným hospodárom stáva Ján Oravec. V tom istom roku sme sa museli zapojiť aj do odlovu rakov na vývoz, čo sa robilo až do roku 1973. V r. 1964 nám hygiena odstavila lov kaprov na Levočských Lúkach pre silne znečistenú vodu z odpadov Levoče. Tento zákaz trval až do roku 1976. V r. 1965 sa novým predsedom našej organizácie stáva Jozef Kopecký. V r. 1966 sa začalo s výstavbou rybníkov v Sp. Vlachoch, a to brigádnicky našimi rybármi za pomoci obce Spišské Vlachy. Ešte vtedy sme mohli za 20 Kčs príplatok loviť aj na novovzniknutej priehrade na Dedinkách. V r. 1969 rybársky spolok dostáva dnešný názov - Slovenský rybársky zväz. Naša organizácia i po odchode hore uvedených členov už má znovu 219 členov, z čoho boli 3 ženy. V r. 1972 sme začali organizovať preteky pre deti pod názvom"Zlatý blyskáč". V r. 1973 sme postavili chatu v Jánskej doline v Sp. Vlachoch. V r. 1976 došlo k zmene predsedu našej organizácie. Novým predsedom sa stáva Anton Wágner, ktorý sa neskôr stal aj predsedom KRK pri ÚV Žilina a dostal všetky rybárske vyznamenania až po to najvyššie, čestný člen SRZ. V r. 1980 má naša organizácia už 450 členov, z toho 11 žien. V r. 1982 sa hlavným hospodárom stáva Matúš Dujnič. V r. 1985 vzniká pri našej organizácii klub muškárov, ktorého prvým predsedom bol Dr. Ľubomír Leskovjanský. V r. 1987 sa začalo s opravou zanedbaných odchovných rybníkov v Novoveskej Hute a opravou rybníkov na Levočských Lúkach po postavení čističky vôd v Levoči. Konštatuje sa, že práca skupiny v Rudňanoch je zlá a následne bola táto skupina rozpustená. V tom istom roku sa konal aj prvý Rybársky ples. V r. 1989 odchádza od nás časť rybárov z Levoče a vytvára si vlastnú organizáciu. Pri odchode zobrali, samozrejme, aj priľahlé revíry. V tomto roku naša organizácia zakúpila rybársky dom na Hviezdoslavovej ulici, teda ten, ktorý teraz vlastníme. Na chate Čingov sme začali s prístavbou sociálnych zariadení. V r. 1990 došlo k zmene predsedu a novým predsedom sa stáva Ing. Ľubomír Klučár, pričom funkciu hlavného hospodára preberá Ivan Ďurdík. V tom istom roku sa zakúpilo nové auto typu Praga V3S. Opravil sa vagón v Rudňanoch, dokončila sa výstavba sociálneho zariadenia na chate na Čingove. Na základe rozhodnutia rady SRZ nám boli odobraté rybníky na Levočských Lúkach, ktoré prevzala MO - Levoča. V r. 1991 sme po odchode členov z Levoče mali celkom 319 členov. Následne sme postavili umelú liaheň v Novoveskej Hute. Zariadenie v Novoveskej Hute už všetci poznáme. Práce na výstavbe boli ukončené v r. 1992. V roku 1992 do funkcie hlavného hospodára nastupuje Karol Dugas. V r. 1993 sme namontovali unimo bunku a zaviedli sme elektrinu. V r. 1994 sme začali s výstavbou rybníka Korytno II v Markušovciach, ktoré sa ešte v tomto roku napustilo vodou a vysadili sa tu prvé kapre. V r. 1995 sa na jeden rok stal predsedom Ing. Vincent Balčák, ktorého v r. 1996 opäť nahradil Ing.Ľubomír Klučár. V r. 1996 sme zaviedli do Rybárskeho domu plyn a vybudovali tu plynové vykurovanie pomocou plynových pecí. Tak isto sa nám podarilo odkúpiť aj pozemky od obce Spišské Tomášovce, nachádzajúce sa pod chatou na Čingove. Na rybníku Korytno II sa inštaloval železničný vagón, ktorý bol prerobený na chatku. V r. 1997 sme zrealizovali výstavbu garáže pre naše auto V3S. Na lokalite v Sp. Vlachoch, po dohode s primátorom mesta, sa presťahovala chata z Jánskej doliny k rybníku za Hurou. V tomto roku sa tiež upravil prívod vody do našej umelej liahne v Novoveskej Hute. V r.1998 sa konečne podarilo predať nevyužívanú chatu Biely Mních nášmu rybárovi. V r. 1999 sme vymenili celú strešnú krytinu na Rybárskom dome, vymenili sme všetky okná a dvere. Zrealizovali sme aj prívod pitnej vody do chaty na Čingove, ukončili sme výstavbu elektrifikácie i vybavenie chatky v Spišských Vlachoch. Zakúpili sme počítač, na Rybárskom dome sme z vonkajšej strany do výšky cca 1m dali obklady a vybudoval sa chodník okolo celého domu. Do chaty v Markušovciach sme priviedli pitnú vodu. V r. 2001 sa na Rybárskom dome vymenila stará omietka za novú a tiež sa podarilo zaviesť elektrinu do chaty v Markušovciach. V roku 2005 nás po náhlej smrti opustil predseda Ing. Ľubomír Klučár. Po smrti Ing.Ľubomíra Klučara funkciu predsedu zastával hl. hospodár Karol Dugas. Na VČS v marci 2006 bol do funkcie predsedu zvolený Ing. Dušan Krempaský, ktorý túto funkciu vykonáva dodnes.V r. 2011 má naša organizácia už 600 členov. V týchto niekoľkých riadkoch som sa Vám v zhustenej forme snažil dať všetkým prehľad o činnosti našej miestnej organizácie od jej vzniku až doposiaľ. Musím však podotknúť, že toto všetko, čo sme vybudovali a postavili, postavili sme hlavne vlastnými silami, z vlastných prostriedkov, pričom zarybňovacie plány boli vždy splnené. Vzdajme úctu všetkým našim predchodcom za ich aktivitu a snahu čo najviac zveľadiť našu organizáciu. Chcem zvlášť vyzdvihnúť aktivitu pri ochrane rýb a pri zveľaďovaní nášho majetku. História ukazuje, že za celých 70 rokov života organizácie bola u jej členov vždy prítomná snaha o jej zveľadenie. Terajší výbor želá svojim nasledovníkom veľa úspechov v tejto činnosti.